Wydział operacyjny

NACZELNIK WYDZIAŁU OPERACYJNEGO
st. kpt. mgr inż. Michał Tyra

 

DYŻURNY OPERACYJNY
mł. bryg. mgr Bogdan Welman

STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIA
asp.sztab. Michał Jakubiec

STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIA
asp.sztab. mgr Rafał Malinowski

STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIA
asp.sztab. mgr Michał Martyna

STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIA
asp. sztab. mgr Michał Dolecki

Wydział operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:

1)      operacyjnych;

2)      informatyki;

3)      łączności;

4)      szkolenia;

5)      spraw obronnych.

Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:

1)        analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością akcji ratowniczych;

2)        opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)        przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)        koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)        przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania   lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

6)        analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek
ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)        zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8)        sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki
ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9)        współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10)    przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

11)    nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12)    przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13)    przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14)    koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

15)    prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania;

16)    bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych;

17)    nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowanie i dysponowanie w obszary chronione;

18)    zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

19)    współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań w zakresie ochrony ludności;

20)    analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

21)    koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej;

22)    planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;

23)    sporządzanie informacji i analiz z zakresu  organizacji łączności;

24)    organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

25)    prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

26)    koordynowanie realizacji zadań obronnych;

Skip to content