Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1062) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : www.straz-janowlub.pl

Data publikacji strony internetowej : 28.09.2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą
  z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe KP PSP Janów Lubelski

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Flis, kp_janowlubelski@straz.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15 8724340. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy, udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim,
  ul. Piłsudskiego 58, 23- Janów Lubelski,

 • wysłać e-mail na adres:kp_janowlubelski@straz.lublin.pl,

 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP – adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/ ,

 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (15) 87 24 340,

 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów
  w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim zajmuje dwa obiekty przy ulicy Piłsudskiego pod numerami 56 i 58.

Wejście do KP PSP w Janowie Lubelskim znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 58. Przy wejściu do komendy nie ma możliwości skorzystania z domofonu.

Istnieje możliwość obsługi interesantów bez konieczności przemieszczania się wewnątrz budynku. Po wejściu do budynku znajduje się wyodrębnione miejsce, przy którym istnieje możliwość obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jednocześnie, w przypadkach konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi, taki pracownik we wskazanym wyżej miejscu udziela wszelkich niezbędnych informacji celem kompleksowego załatwienia sprawy.

Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabo widzące.

W zakresie dostępności architektonicznej tutejsza komenda zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz windy.

Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1062) zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działania

Realizujący
zadania
wynikające
z art. 6
ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Wspieranie osób ze
szczególnymi potrzebami
w zakresie dostępności
architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator

podejmowanie działań
mających na celu ułatwienie dostępu cyfrowego,
architektonicznego oraz informacyjno –
komunikacyjnego

Realizacja
w całym zakresie
działania
koordynatora

2.

Zapewnienie dostępu
alternatywnego

Koordynator

zapewnienie osobom ze
szczególnymi potrzebami
wsparcia technicznego,
w tym z wykorzystaniem
wsparcia osoby trzeciej,
kontaktu telefonicznego,
korespondencyjnego;
wprowadzenie organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób
ze szczególnymi potrzebami,
w niezbędnym zakresie

Realizacja
w całym
zakresie
działania
koordynatora

3.

Monitorowanie działalności
Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych

Realizacja
w całym
zakresie
działania
koordynatora

4.

Sporządzenie Raportu
o stanie zapewnienia
dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

przekazanie Komendantowi
Powiatowemu PSP
w Janowie Lubelskim sporządzonego
raportu do zatwierdzenia
oraz jego publikacja na
stronie internetowej BIP

31.03.2021r.

5.

Aktualizacja Deklaracji Dostępności

Koordynator

Przekazanie Komendantowi Powiatowemu PSP w
Janowie Lubelskim uaktualnionej deklaracji do zatwierdzenia oraz jej publikacja na stronie internetowej BIP

Do 31. 03. 2022

Skip to content