Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : www.straz-janowlub.pl

Data publikacji strony internetowej : 28.09.2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe KP PSP Janów Lubelski 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Flis,kp_janowlubelski@straz.lublin.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu158724340. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy, udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publicznymożezaproponować alternatywny sposób dostępu doinformacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl/

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim, ul. Piłsudskiego 58, 23- 300 Janów Lubelski,
 • wysłać e-mail na adres:kp_janowlubelski@straz.lublin.pl
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP-adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/ ,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (15) 8724 340,
 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Dostępność architektoniczna

 • Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim zajmuje dwa obiekty przy ulicy Piłsudskiego pod numerami
 • Wejście do KP PSP w Janowie Lubelskim znajduje się przyulicy Piłsudskiego 58. Przy wejściu do komendy nie ma możliwości skorzystania z domofonu.
 • Istnieje możliwość obsługi interesantów bez konieczności przemieszczania się wewnątrz budynku. Po wejściu do budynku znajduje się wyodrębnione miejsce, przy którym istnieje możliwość obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jednocześnie, w przypadkach konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi, taki pracownik we wskazanym wyżej miejscu udziela wszelkich niezbędnych informacji celem kompleksowego załatwienia sprawy.
 • Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 • Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabo widzące.
 • W zakresie dostępności architektonicznej tutejsza komenda zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz windy.
 • Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content