Zgłoś zakończenie budowy

Wyjaśnienie:

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie Art. 56 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1202, ze zm.) obowiązany jest zawiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Celem ułatwienia- dopełnienia procedury zgłoszenia zakończenia budowy obiektu, zamieszczono przykładowy wzór zgłoszenia, który można wykorzystać w przedmiotowej sprawie.

Do zgłoszenia należy załączyć kserokopię decyzji pozwolenia na budowę i ewentualnych decyzji zmieniających lub zatwierdzających projekt zamienny. Niezbędne jest dołączenie do zgłoszenia oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy.

Przedstawiciel KP PSP w Janowie Lubelskim – upoważniony przez Komendanta PSP przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Dopuszczalne jest ustalanie terminu kontroli drogą telefoniczną.

Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez KP PSP w Janowie Lubelskim, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Dodatkowe informacje- wyjaśnienia w sprawie można uzyskać w wydziale kontrolno – rozpoznawczym tut. komendy pod numerem tel. 15 8724 340 wew. 210.

Wzór: Zawiadomienie o zakończeniu budowy – wzór dla inwestora

Pobierz plik

Skip to content