KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim (23-300 Janów Lubelski, ul. Piłsudskiego 58, tel. 15 872 43 40, fax. 15 872 11 82, e-mail: kp-janowlubelski@straz-janowlub.pl).
2. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: imię i nazwisko IOD a: mgr inż. Sławomir Zagojski adres email iod@kwpsp.lublin.pl oraz szagojski@kwpsp.lublin.pl, tel. 81 535 12 37 lub 664700022.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”- w zakresie:
obsługi zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Na podstawie art. 6 ust 1 li e RODO – ”przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi” – w zakresie:
przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Skip to content