Sekcja organizacyjno – kadrowa

Kierownik sekcji organizacyjno-kadrowej
kpt. mgr Ewa Łukasik

Starszy specjalista
mgr Mariola FlisSekcja organizacyjno-kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:


1) organizacyjnych.

2) archiwizacji.

3) bezpieczeństwa i higieny pracy.

4) kadrowych.

Do zadań sekcji organizacyjno- kadrowej należy w szczególności:

1)        realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)        organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)        opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

4)        prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

5)        prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

6)        ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

7)        organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

8)        przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

9)        opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych komendy powiatowej;

10)    organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej stanowisk organizacyjnych i wydziału komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;

11)    realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

12)    prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.

13)    prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

14)    sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

15)    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

16)    przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

17)    ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

18)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

19)    uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

20)    realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;

21)    przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej;

22)    opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

23)    udział w opracowywaniu propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej pod kontem analizowania stanu przyznanych etatów;

24)    prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

25)    zlecenie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;

26)    sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

27)    realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

28)    analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

29)    prowadzenie kroniki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim;

Skip to content