Sekcja kwatermistrzowska

Kierownik Sekcji Kwatermistrzowskiej

mł. asp. mgr inż. Rafał DrzazgaTechnik

Mateusz DoleckiGozpodarz obiektu

Teresa MaiłoSekcja kwatermistrzowska realizuje zadania w zakresie spraw:


1) kwatermistrzowskich.

2) technicznych.

Do zadań sekcji kwatermistrzowskiej  należy w szczególności:

1)        administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2)        opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)        prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej/miejskiej;

4)        prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;

5)        dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

6)        prowadzenie gospodarki, olejami, paliwami smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

7)        organizowanie przeglądów oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

8)        zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

9)        prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

10)    prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

11)    likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

12)    sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

13)    prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

14)    realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

15)    ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

16)    obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

17)    nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

18)    wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

19)    utrzymywanie czystości  w pomieszczeniach biurowych budynku Komendy

Skip to content