Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

bryg. mgr inż. Piotr Drzymała

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

asp. sztab. Zbigniew Sudół


 Jednostka ratowniczo-gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw:


1)      ratowniczych.

2)      szkoleniowych

3)      prowadzenia spraw informacji niejawnych

2. Do zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:

1)        organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)        dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)        wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)        wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

5)        wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych w zakresie jednostki ratowniczo gaśniczej;

6)        przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

7)        inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego i ratowniczego;

8)        prowadzenie ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu jrg;

9)        współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

10)    rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

11)    systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z wydziałem operacyjnym priorytetów w tym zakresie;

12)    prowadzenie doskonalenia zawodowego;

13)    udział w aktualizacji;

a)        stanu gotowości operacyjnej,

b)        procedur ratowniczych,

c)        dokumentacji operacyjnej.

14)    udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

15)    planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń na potrzeby komendy powiatowej
i ksr-g na obszarze powiatu (miasta);

16)    organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;

17)    organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków komendy powiatowej;

18)    organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;

3. Do zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej z zakresu poprowadzenia spraw informacji niejawnych należy:

1)      bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;

2)      udostępnienie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;

3)      egzekwowanie zwrotu dokumentów;

4)      kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej;

5)      prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;

6)      wykonywanie poleceń pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Skip to content