Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2009

Informacja z przebiegu eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” w 2009 roku w powiecie janowskim

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzieź Zapobiega Poźarom” (w skrócie OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Organizatorem OTWP na szczeblu powiatowym byli:

* Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

zdjęcie
zdjęcie

W eliminacjach powiatowych OTWP uczestniczyli dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych: I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych, II grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych, III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
W eliminacjach powiatowych uczestniczyli dzieci i młodzież:
a) w grupie I – 14 osób,
b) w grupie II – 14 osób,
c) w grupie III – 10 osób.

W sumie w eliminacjach powiatowych uczestniczyło 38 osób. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowano osoby, które zajęy pierwsze miejsca we wszystkich grupach wiekowych.
Eliminacje powiatowe przeprowadzono w dniu 27 marca br. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:


zdjęcie

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych:
1. Agnieszka Kot – Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi
2. Agnieszka Urbańczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
3. Patrycja Smyl – Publiczna Szkoła Podstawowa w Błażku
4. Paweł Giłka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Modliborzycach
5. Maciej Jędorowski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach


zdjęcie

II grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych:
1. Rafał Kliza – Publiczne Gimnazjum w Modliborzycach
2. Kamil Rycerz – Publiczne Gimnazjum w Chrzanowie
3. Bartłomiej Kaproń – Publiczne Gimnazjum w Wólce Ratajskiej
4. Piotr Szczecki – Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim
5. Renata Bielak – Publiczne Gimnazjum w Kocudzy


zdjęcie

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1.Arkadiusz Kuśmierz – LO Janów Lub.
2. Ewelina Mazur – LO Janów Lub.
3. Marcin Sulowski – LO Janów Lub.
4. Mateusz Mazur – LO Janów Lub.
5. Krzysztof Małek – ZSR Potoczek


Na szczeblach OTWP powiatowym przeprowadzono eliminacje pisemne i ustne.
Eliminacje powiatowe:
a) liczbą pytań testowych – 30,
b) liczba pytań ustnych pięć zestawów po cztery pytania,
c) czas na rozwiązanie testu 30 minut,
d) czas na udzielenie odpowiedzi ustnych – czas na zastanowienie się 3 minuty, na udzielenie odpowiedzi 1 minuta. Stopień trudności pytał był zrónicowany dla grup wiekowych.

zdjęcie

W eliminacjach ustnych (określanych mianem rozgrywek finałowych szczebla gminnego oraz powiatowego) startowało 5 zawodników w każdej grupie wiekowej, wyłonionych w toku eliminacji pisemnych. Każdy z nich odpowiadał na wylosowane pytania. Zwycięzcą rozgrywek finałowych w danej grupie wiekowej był zawodnik, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników w danej grupie uzyskało jednakową liczbę punktów – o kolejności miejsc decydowała liczba punktów zdobytych w eliminacjach pisemnych. Gdy i to nie przyniosło rozstrzygnięcia – jury ogłaszało dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy.


Zakres tematyczny Turnieju.

 • Tradycja i historia straży pożarnych.
 • Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.
 • Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe:budynków,
  • lasów,
  • zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,
  • substancji niebezpiecznych.
  • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.
Skip to content