bip.gov.pl
RSS
A A A

Termomodernizacj─Ö budynku Jednostki Ratowniczo Ga┼Ťniczej KP PSP w Janowie Lubelskim

Podlegaj─ůcy Ustawie, zako┼äczony, nierozstrzygni─Öty

KOMENDA POWIATOWA Znak sprawy: PT.2370.3.1.2017
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Janowie Lubelskim

OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
z dnia 31 marca 2017 roku
na
„ Termomodernizacj─Ö budynku Jednostki Ratowniczo Ga┼Ťniczej KP PSP w Janowie Lubelskim”


1. Nazwa i adres zamawiaj─ůcego:
Komenda Powiatowa Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Janowie Lubelskim, ul. Pi┼ésudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie,
tel. (015) 8724 340,
fax (015) 8721 182,
e-mail: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl ,

2. Okre┼Ťlenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o warto┼Ťci poni┼╝ej kwot okre┼Ťlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych

3. Strona internetowa na której zamieszczona jest specyfikacja:
www.straz-janowlub.pl

4. Okre┼Ťlenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „ Termomodernizacji budynku Jednostki ratowniczo Ga┼Ťniczej KP PSP w Janowie Lubelskim” zakres prac obejmuje:
a) ocieplenie ┼Ťcian zewn─Ötrznych budynku JRG styropianem o grubo┼Ťci 15 cm lub cie┼äszym przy zastosowaniu styropianu o mniejszym wspó┼éczynniku lambda oraz wykonacie elewacji zewn─Ötrznej
b) ocieplenie ┼Ťcian zewn─Ötrznych wspinalni styropianem o grubo┼Ťci 15 cm lub cie┼äszym przy zastosowaniu styropianu o mniejszym wspó┼éczynniku lambda oraz wykonanie elewacji zewn─Ötrznej
c) ocieplenie ┼Ťcian wewn─Ötrznych pomieszczenia w budynku magazynowo - gara┼╝owym styropianem o grubo┼Ťci 10 cm lub cie┼äszym przy zastosowaniu styropianu o mniejszym wspó┼éczynniku lambda oraz wykonanie tynków wewn─Ötrznych i zewn─Ötrznych
d) pomalowanie elewacji zewn─Ötrznej gara┼╝y
e) wymiana drzwi zewn─Ötrznych 3 sztuki
f) wymiana parapetów zewn─Ötrznych oraz instalacji odgromowej budynku.
Szczegó┼éowy zakres prac budowlanych okre┼Ťla dokumentacja projektowa stanowi─ůca za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ
Kody Wspólnego S┼éownika Zamówie┼ä:
Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów stra┼╝y po┼╝arnej.
Kod CPV 45 321000-3 – Izolacje cieplne
Kod CPV 45 410000- 4 – Tynkowanie
Kod CPV 45 442180-2 - Powtórne malowanie
5. Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci lub wymogu z┼éo┼╝enia oferty wariantowej:
Zamawiaj─ůcy nie przewiduje wymogu lub mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert wariantowych
Zamawiaj─ůcy nie przewiduje sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
6. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany maksymalny termin wykonania zamówienia: 25 lipca 2017 rok
7. Opis warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz podstawy wykluczenia
1. Z udzia┼éu w niniejszym post─Öpowaniu wyklucza si─Ö Wykonawców, którzy podlegaj─ů wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 12 - 23 Prawa zamówie┼ä publicznych.
2. Wykluczenie wykonawcy nast─Öpuje:
2.1 w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach zosta┼éa skazana za przest─Öpstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, je┼╝eli nie up┼éyn─Ö┼éo 5 lat od dnia uprawomocnienia si─Ö wyroku potwierdzaj─ůcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ┼╝e w tym wyroku zosta┼é okre┼Ťlony inny okres wykluczenia;
2.2 w przypadkach, o których mowa:
- w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, zosta┼éa skazana za przest─Öpstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
- w ust. 1 pkt 15,
- w ust. 5 pkt 5–7 je┼╝eli nie up┼éyn─Ö┼éy 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si─Ö wyroku potwierdzaj─ůcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ┼╝e w tym wyroku zosta┼é okre┼Ťlony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzaj─ůca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia sta┼éa si─Ö ostateczna;
2.3 w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, je┼╝eli nie up┼éyn─Ö┼éy 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b─Öd─ůcego podstaw─ů wykluczenia;
2.4 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, je┼╝eli nie up┼éyn─ů┼é okres, na jaki zosta┼é prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si─Ö o zamówienia publiczne;
2.5 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, je┼╝eli nie up┼éyn─ů┼é okres obowi─ůzywania zakazu ubiegania si─Ö o zamówienia publiczne.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, mo┼╝e przedstawi─ç dowody na to, ┼╝e podj─Öte przez niego ┼Ťrodki s─ů wystarczaj─ůce do wykazania jego rzetelno┼Ťci, w szczególno┼Ťci udowodni─ç naprawienie szkody wyrz─ůdzonej przest─Öpstwem lub przest─Öpstwem skarbowym, zado┼Ť─çuczynienie pieni─Ö┼╝ne za doznan─ů krzywd─Ö lub naprawienie szkody, wyczerpuj─ůce wyja┼Ťnienie stanu faktycznego oraz wspó┼éprac─Ö z organami ┼Ťcigania oraz podj─Öcie konkretnych ┼Ťrodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s─ů odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest─Öpstwom lub przest─Öpstwom skarbowym lub nieprawid┼éowemu post─Öpowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje si─Ö, je┼╝eli wobec wykonawcy, b─Öd─ůcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s─ůdu zakaz ubiegania si─Ö o udzielenie zamówienia oraz nie up┼éyn─ů┼é okre┼Ťlony w tym wyroku okres obowi─ůzywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je┼╝eli zamawiaj─ůcy, uwzgl─Ödniaj─ůc wag─Ö i szczególne okoliczno┼Ťci czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj─ůce dowody przedstawione na podstawie pkt 3.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiaj─ůcy zapewnia temu wykonawcy mo┼╝liwo┼Ť─ç udowodnienia, ┼╝e jego udzia┼é w przygotowaniu post─Öpowania o udzielenie zamówienia nie zak┼éóci konkurencji. Zamawiaj─ůcy wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, wykonawca mo┼╝e przedstawi─ç dowody, ┼╝e powi─ůzania z innym wykonawc─ů nie prowadz─ů do zak┼éócenia konkurencji w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykaz o┼Ťwiadcze┼ä lub dokumentów potwierdzaj─ůcych spe┼énienie warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia .
1. Na ofert─Ö sk┼éadaj─ů si─Ö nast─Öpuj─ůce dokumenty i za┼é─ůczniki:
1.1. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym- wype┼éniony i podpisany przez wykonawc─Ö - za┼é─ůcznik nr 2
1.2. Wzór umowy - parafowany przez Wykonawc─Ö – za┼é─ůcznik nr 9
1.3. O┼Ťwiadczenie wykonawcy sk┼éadane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzie┼ä sk┼éadania ofert, stanowi─ůce wst─Öpne potwierdzenie, ┼╝e Wykonawca spe┼énia warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu. –za┼é─ůcznik nr 3
1.4. O┼Ťwiadczenie Wykonawcy sk┼éadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzie┼ä sk┼éadania ofert, dotycz─ůce przes┼éanek wykluczenia z post─Öpowania –za┼é─ůcznik nr 4
1.5. Pisemne zobowi─ůzanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezb─Ödnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –je┼Ťli dotyczy, wzór stanowi za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ.
1.6. Wykonawca, który polega na zdolno┼Ťciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni─ç zamawiaj─ůcemu, ┼╝e realizuj─ůc zamówienie, b─Ödzie dysponowa┼é niezb─Ödnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno┼Ťci przedstawiaj─ůc zobowi─ůzanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb─Ödnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiaj─ůcy ocenia, czy udost─Öpniane wykonawcy i przez inne podmioty zdolno┼Ťci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj─ů na wykazanie przez wykonawc─Ö spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz bada, czy nie zachodz─ů wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1)i 8)Ustawy PZP.
1.7. Dowód wniesienia wadium.
1.8. Wykonawca, który bierze udzia┼é samodzielnie lecz powo┼éuje si─Ö na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia, ┼╝e nie istniej─ů wobec nich podstawy wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o┼Ťwiadczeniu-za┼é─ůcznik nr 4
1.9. Wykonawca, który powo┼éuje si─Ö na zasoby innych podmiotów, w celu spe┼éniania, w zakresie, w jakim powo┼éuje si─Ö na ich zasoby, warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu sk┼éada tak┼╝e o┼Ťwiadczenia dotycz─ůce tych podmiotów-za┼é─ůcznik nr 3
1.10. W przypadku wspólnego ubiegania si─Ö o zamówienie przez wykonawców, o┼Ťwiadczenia sk┼éada ka┼╝dy z wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj─ů spe┼énianie warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka┼╝dy z wykonawców wykazuje spe┼énianie warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj─ůcego informacji dotycz─ůcych:
a) kwoty, jak─ů zamierza przeznaczy─ç na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy z┼éo┼╝yli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p┼éatno┼Ťci zawartych w ofertach,
przekazuje Zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.–
wzór stanowi za┼é─ůcznik nr 6. Wraz ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, wykonawca mo┼╝e przedstawi─ç dowody, ┼╝e powi─ůzania z innym wykonawc─ů nie prowadz─ů do zak┼éócenia konkurencji w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiaj─ůcy przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawc─Ö, którego oferta zosta┼éa najwy┼╝ej oceniona, do z┼éo┼╝enia w wyznaczonym, nie krótszym ni┼╝ 5 dni terminie, aktualnych na dzie┼ä z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadcze┼ä lub dokumentów potwierdzaj─ůcych okoliczno┼Ťci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:
3.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcze┼Ťniej ni┼╝ w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto┼Ťci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta┼éy wykonane, z za┼é─ůczeniem dowodów okre┼Ťlaj─ůcych czy te roboty budowlane zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie, w szczególno┼Ťci informacji o tym czy roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid┼éowo uko┼äczone, przy czym dowodami, o których mowa, s─ů referencje b─ůd┼║ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by┼éy wykonywane, a je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska─ç tych dokumentów -inne dokumenty. Zamawiaj─ůcy nie wymaga z┼éo┼╝enia informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienale┼╝ycie – za┼é─ůcznik nr 7. Wykonawca spe┼éni warunek je┼╝eli wyka┼╝e, ┼╝e: W okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy – w tym okresie, wykona┼é zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid┼éowo uko┼äczy┼é min 3 roboty budowlane obejmuj─ůce termomodernizacj─Ö obiektów,
3.2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawc─Ö do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do o┼Ťwiadczenia nale┼╝y do┼é─ůczy─ç aktualne uprawnienia potwierdzaj─ůce uprawnienia do pe┼énienia funkcji kierownika prac budowlanych – za┼é─ůcznik nr 8.
Wykonawca spe┼éni warunek je┼╝eli wyka┼╝e, ┼╝e: dysponuje jedn─ů osob─ů na stanowisku Kierownik budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami o specjalno┼Ťci: konstrukcyjno-budowlanej, posiadaj─ůcej co najmniej 36-miesi─Öczne do┼Ťwiadczenie zawodowe w zarz─ůdzaniu lub koordynacji inwestycjami budowlanymi na stanowisku Kierownika budowy, w tym do┼Ťwiadczenie na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym z przedmiotem zamówienia lub posiadaj─ůcymi odpowiadaj─ůce im równowa┼╝ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepisów.
3.3 Za┼Ťwiadczenia w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatków, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem podatkowym w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu;
3.4 Za┼Ťwiadczenia w┼éa┼Ťciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego albo innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu
3.5 Odpisu z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3.6 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy wystawionej nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert;
3.7 Dokumentów potwierdzaj─ůcych, ┼╝e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů okre┼Ťlon─ů przez Zamawiaj─ůcego. Op┼éacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na kwot─Ö nie mniejsz─ů jak kwota wynagrodzenia okre┼Ťlona w ofercie tego Wykonawcy. Je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç polisy , mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç inny dokument, który w wystarczaj─ůcy sposób potwierdza spe┼énienie opisanego przez zamawiaj─ůcego warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu.
Zamawiaj─ůcy nie stawia specjalnych wymaga┼ä w tym zakresie: Warunek zostanie spe┼éniony je┼╝eli zamawiaj─ůcy posiada wa┼╝ne ubezpieczenie od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů o warto┼Ťci minimum przed┼éo┼╝onej oferty .
4. Je┼╝eli wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1.1 Zamiast dokumentu o którym mowa w § 9 pkt. 3 ppkt. 3.6 sk┼éada informacj─Ö z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa┼╝ny dokument wydany przez w┼éa┼Ťciwy organ s─ůdowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
1.2 Zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 pkt 3 ppkt. 3.3 i 3.4 sk┼éada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůce odpowiednio, ┼╝e:
1. nie zalega z op┼éacaniem podatków, op┼éat, sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne lub zdrowotne albo ┼╝e zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu,
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci.
4.3 Dokumenty, o których mowa w § 9 pkt 4.1 i 4.2. lit b), powinny by─ç wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu. Dokumenty, o których mowa § 9 pkt. 4 ppkt. 4.2. lit.a), powinny by─ç wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem tego terminu.
5. Dokumenty wymagane w przypadku sk┼éadania oferty wspólnej:
5.1. Wykonawcy stosownie do tre┼Ťci art. 23 ustawy Pzp mog─ů wspólnie ubiega─ç si─Ö o udzielenie niniejszego zamówienia.
5.2. W przypadku Wykonawców ubiegaj─ůcych si─Ö wspólnie o udzielenie zamówienia, ┼╝aden z nich nie mo┼╝e podlega─ç wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, natomiast spe┼énienie warunków wskazanych w SIWZ i których opis sposobu dokonania oceny spe┼éniania zosta┼é zamieszczony w § 5 Wykonawcy wykazuj─ů ┼é─ůcznie.
5.3. Ka┼╝dy z partnerów tworz─ůcych konsorcjum (podmiotów wyst─Öpuj─ůcych wspólnie) sk┼éada z osobna dokumenty okre┼Ťlone w SIWZ w § 9 ust. 1 pkt. 1.4 oraz ust. 3pkt. 3.4-3.6. O┼Ťwiadczenie okre┼Ťlone w § 9 ust. 1 pkt 1.3 sk┼éada ka┼╝dy z wykonawców oddzielnie w zakresie w jakim wykazuje spe┼énianie warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu. Pozosta┼ée dokumenty i o┼Ťwiadczenia mog─ů by─ç wspólnie sk┼éadane przez Wykonawców wyst─Öpuj─ůcych razem.
5.4. Wykonawcy wyst─Öpuj─ůcy wspólnie w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiaj─ů pe┼énomocnika do reprezentowania ich w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w post─Öpowaniu i zawarcia umowy. Zaleca si─Ö by pe┼énomocnikiem by┼é jeden z Wykonawców wyst─Öpuj─ůcych wspólnie. Tre┼Ť─ç pe┼énomocnictwa powinna dok┼éadnie okre┼Ťla─ç zakres umocowania.
5.5. Pe┼énomocnictwo do pe┼énienia funkcji, o których mowa powy┼╝ej winno by─ç podpisane przez uprawnionych przedstawicieli ka┼╝dego z partnerów oraz winno by─ç do┼é─ůczone do oferty. Pe┼énomocnictwo powinno by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
5.6. Korespbondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
5.7. Wykonawcy sk┼éadaj─ůcy ofert─Ö wspóln─ů ponosz─ů solidarn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za prawid┼éow─ů realizacj─Ö zamówienia. Zamawiaj─ůcy mo┼╝e w ramach odpowiedzialno┼Ťci solidarnej ┼╝─ůda─ç wykonania umowy w ca┼éo┼Ťci przez partnera kieruj─ůcego lub od wszystkich partnerów ┼é─ůcznie lub od ka┼╝dego z osobna.
5.8. Je┼╝eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przed┼éo┼╝enia umowy reguluj─ůcej wspó┼éprac─Ö tych Wykonawców.
5.9. W przypadku z┼éo┼╝enia oferty przez konsorcjum nale┼╝y wymieni─ç firmy wchodz─ůce w jego sk┼éad oraz wskazania Lidera Konsorcjum.
3. Informacje na temat wadium:
Zamawiaj─ůcy wymaga wniesienia wadium w wysoko┼Ťci 4 000,00 z┼é ( cztery tysi─ůce z┼éotych i 00/100).
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
Cena 60 %
Gwarancja 20 %
Termin wykonania zamówienia ( liczony od daty zawarcia umowy) 20 %
4. Miejsce i termin sk┼éadania ofert, adres na które maj─ů zosta─ç wys┼éane oraz j─Özyk lub j─Özyki w jakich musz─ů by─ç sporz─ůdzane.
a. miejsce składania ofert.
Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim ul. Pi┼ésudskiego 58 pokój nr 3
b. termin składania ofert
19 kwietnia 2017 roku do godz.1200
c. j─Özyk w jakim musz─ů by─ç sporz─ůdzane
oferty musz─ů by─ç sporz─ůdzane w j─Özyku polskim
5. Termin zwi─ůzania ofert─ů:
30 dni od upływu terminu do składania ofert
2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
Zamawiaj─ůcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
3. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której zamieszczone b─Öd─ů dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiaj─ůcy nie przewiduje dynamicznego sytemu zakupów.
4. Informacja o przewidywalnym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej na której prowadzona b─Ödzie aukcja elektroniczna:
Zamawiaj─ůcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe┼éniaj─ůcych o których jest mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4:
Zamawiaj─ůcy nie przewiduje zamówie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych.

Og┼éoszenie o przetargu zosta┼éo przekazane w dniu 31 marca 2017r do Biuletynu Zamówie┼ä Publicznych jak równie┼╝ zosta┼éo zamieszczone stronie internetowej www.straz-janowlub.pl oraz na tablicy og┼éosze┼ä Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Tre┼Ť─ç og┼éoszenie o zamówieniu publicznym (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (docx)

Dokumentacja techniczna (pdf)

Przedmiar robót (pdf)

Zdj─Öcia - stan obecny (zip)

Ogłoszenia:

  1. Informacja o otwarciu ofert (19.04.2017 22:10)
  2. Uniewa┼╝nienie post─Öpowania przetargowego (20.04.2017 16:18)
Opublikował: Michał Jakubiec
Publikacja dnia: 31.03.2017 17:31
Dokument ogl─ůdany razy: 1013
Podlega Ustawie