29-11-2018 r. - VI Edycja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” ...
26-09-2018 r. - List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ..
19-09-2018 r. - Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” ...
08-08-2018 r. - Akcja honorowego oddawania krwi ...
Godz. 8.00, W ciagu ostatniej doby odnotowano: - Pożary: 0, - Miejscowe zagrożenia: 0, -Fałszywe alarmy: 0
Menu
Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski
ul. Piłsudskiego 58
tel. 8724340; 8725024
fax 8721182
E-mail: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl
Inwestycje ze środków UE


Inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach "Regionalny Program operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"

Linki
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Porady
- Wystpienie wiceministra Jarosawa Zieliskiego do straakw ...

Wystpienie wiceministra Jarosawa Zieliskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji skierowane do straakw i pracownikw cywilnych Pastwowej Stray Poarnej.Pan nadbrygadier Leszek Suski
Komendant Gwny Pastwowej Stray Poarnej
Panowie Komendanci
Wojewdzcy, Miejscy, Powiatowi
Funkcjonariusze i Pracownicy cywilni
Pastwowej Stray Poarnej
Polscy straacy w 2016 roku udowodnili, e w peni zasuguj na wysokie zaufanie spoeczne, ktrym s obdarzani. Powinno to stanowi powd do uzasadnionej satysfakcji oraz motywacj do jak najlepszej ofiarnej suby.Wszystkie, zarwno zaplanowane, jak i nieprzewidziane zadania, zostay przez Pastwow Stra Poarn, czsto we wspdziaaniu z druhami ochotnikami, wykonane w sposb waciwy i profesjonalny. Wielkim sukcesem naszych sub, w ktrym duy udzia mieli straacy, byo zapewnienie bezpieczestwa i prawidowego przebiegu wiatowych Dni Modziey, Szczytu NATO w Warszawie, uroczystoci 1050-lecia Chrztu Polski, duych zgromadze patriotycznych oraz imprez masowych o rnorakim charakterze. Wysoka ocena postawy i dziaa funkcjonariuszy oraz wdziczno obywateli i uczestnikw wanych wydarze 2016 roku odbywajcych si na terenie Polski najlepiej wiadcz o dobrej kondycji sub odpowiedzialnych za nasze bezpieczestwo.Wymagao to zaangaowania i wysiku komendantw wszystkich szczebli, Rzdu i kierownictwa MSWiA, ale przede wszystkim straakw, odpowiedzialnych za powierzone im konkretne zadania. Realizacji tych biecych obowizkw towarzyszyy przy tym konieczne, ale wprowadzane w sposb ewolucyjny, modyfikacje majce na celu udoskonalenie systemu ochrony przeciwpoarowej i podniesieniu jego sprawnoci. W ramach troski o waciwy rozwj i doskonalenie kadr w Pastwowej Stray Poarnej zostay przygotowane i wdroone nowe programy doskonalenia zawodowego obejmujce kadr dowdcz i ratownikw w zakresie taktyki i dowodzenia, logistyki i prewencji poarowej. Wprowadzone zasady organizacji doskonalenia zawodowego w Pastwowej Stray Poarnej uatwiaj kompleksowe rozwizania w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr straackich.W Szkole Gwnej Suby Poarniczej w Warszawie, ksztaccej wysz kadr oficersk i dowdcz na poziomie strategicznym dla PSP utworzony zosta nowy kierunek studiw podyplomowych bezpieczestwo energetyki jdrowej. Bd si na nim ksztaci specjalici od zarzdzania bezpieczestwem energetyki jdrowej ze szczeglnym uwzgldnieniem ratownictwa i bezpieczestwa poarowego w sytuacjach zagroe radiologicznych. Obiekty straackie coraz czciej kojarz si spoeczestwu nie tylko z czerwonymi samochodami wyjedajcymi na ratunek, gdy zdarzy si nieszczcie, ale take z orodkami edukacyjno-kulturalno-informacyjnymi sucymi lokalnym spoecznociom. Wiele jednostek Stray Poarnej podejmuje rnorodne inicjatywy spoeczne. Niezwykle cenne s m. in. otwierane w wielu miejscach sale edukacyjne dla dzieci i modziey, ktre pozwalaj zmieni szkolne wycieczki do Stray w wany element ksztacenia uzupeniajcy system edukacji szkolnej. Pastwowa Stra Poarna w 2016 roku zorganizowaa kilka konkursw z zakresu wiedzy o ochronie przeciwpoarowej przeznaczonych dla uczniw szk podstawowych i gimnazjw. Straacy uczestnicz rwnie w wiczebnych alarmach ewakuacyjnych, ktre co roku powinny odbywa si w kadej szkole.W ramach odblokowywania drg awansu i optymalnego zarzdzania zasobami kadrowymi zwikszylimy szanse modszym, ale ju dowiadczonym, zdolnym i ambitnym oficerom na sprawowanie funkcji komendanckich i dowdczych w Pastwowej Stray Poarnej. Zmiany kadrowe poczone z wykorzystaniem dowiadczenia zawodowego funkcjonariuszy dobrze wpywaj na konkurencyjno kadrow w formacji i jako wykonywanych przez ni zada ustawowych. Oprcz zada wykonywanych na terenie kraju Pastwowa Stra Poarna w minionym roku prowadzia rwnie wspprac midzynarodow. W ramach bilateralnej wsppracy z Republik Biaorusi i utworzonej wczeniej Polsko-Biaoruskiej Midzyrzdowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsppracy Transgranicznej powoana zostaa Podkomisja ds. ratownictwa i ochrony ludnoci w warunkach nadzwyczajnych zagroe. Obecnie trwaj prace zmierzajce do ratyfikacji umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rzdem Republiki Biaorusi o wsppracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klskom ywioowym i innym powanym wypadkom oraz usuwania ich nastpstw. 22 wrzenia 2016 roku zosta podpisany plan wsppracy Pastwowej Stray Poarnej z niemieck Federaln Agencj Pomocy Technicznej (THW) na lata 2016-2017 obejmujcej udzielanie wzajemnej pomocy, prowadzenie wicze oraz szkole na potrzeby ratownictwa i ochrony ludnoci.Nawet najlepiej wyszkoleni ratownicy nie s w stanie prowadzi skutecznych i sprawnych dziaa bez odpowiedniego sprztu.Dokonalimy zmian w sposobie przekazywania dotacji z budetu pastwa jednostkom Ochotniczych Stray Poarnych. Koordynacja rzdowego wsparcia w zaspokajaniu potrzeb OSP zostaa powierzona Komendantowi Gwnemu Pastwowej Stray Poarnej. Rozwizanie to ma na celu zapewnienie rwnomiernego rozwoju systemu ratowniczo-ganiczego na terenie caego kraju oraz zapewnienie spjnoci ze rodkami pochodzcymi z innych rde budetowych. Pozwoli to rwnie na realne wzmocnienie poszczeglnych jednostek ochrony przeciwpoarowej odgrywajcych wan rol w niesieniu szybkiej i skutecznej pomocy osobom poszkodowanym. Wedug dotychczasowych zasad dysponowania rodkami budetowymi dla OSP pastwo rezygnowao w istocie z jakiegokolwiek wpywu na sposb i celowo ich wykorzystania, zdajc si we wszystkim na Zarzd Gwny OSP. Wbrew wczeniejszym opiniom obrocw tamtej metody nowe zasady przyniosy ju w pierwszym roku ich stosowania pozytywne efekty. wiadcz o tym liczne podzikowania ze strony jednostek OSP z terenu caego kraju kierowane do Komendanta Gwnego Pastwowej Stray Poarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji. Zagwarantowana w budecie pastwa na 2016 rok kwota 36 min z, ktra zostaa zwikszona o 3,5 min z w stosunku do projektu budetu przygotowanego na ten rok przez rzd PO-PSL, umoliwia zawarcie 5 239 umw z jednostkami OSP na dofinansowanie zakupu wyposaenia i sprztu poarniczego, zakupw inwestycyjnych, w tym przede wszystkim samochodw ratowniczo-ganiczych, a take tradycyjnych midzynarodowych zawodw poarniczych, obozw Modzieowych Druyn Poarniczych i turniejw wiedzy poarniczej. W ustawie budetowej na 2017 rok kwota dofinansowania dla jednostek OSP dziki staraniom kierownictwa MSWiA zostaa zwikszona do 39 min z.Jednostki Ochotniczych Stray Poarnych wczone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego otrzymay w 2016 roku dofinansowanie z budetu pastwa w wysokoci 73 min z. Monta finansowy czcy rodki pochodzce z rnych rde, wskazanych wyej rozdziaw budetowych, wkadu finansowego samorzdw, ustawowych odpisw od rodkw ubezpieczeniowych, Funduszu Ochrony rodowiska, dofinansowania ze strony Lasw Pastwowych oraz sponsorw indywidualnych pozwoli w minionym roku na zakup 171 samochodw poarniczych. Ponadto 253 uywane, ale sprawne samochody straackie wycofywane z jednostek ratowniczo-ganiczych PSP zasiliy jednostki Ochotniczych Stray Poarnych. W 2016 roku dla potrzeb Pastwowej Stray Poarnej zostao zakupionych 108 samochodw ratowniczo-ganiczych i specjalnych. Realizowane byy 92 inwestycje budowlane polegajce na budowie, modernizacji i renowacji obiektw PSP, na ktre przeznaczona zostaa kwota 42,6 min z. Z powyszej liczby 26 inwestycji zostao ju zakoczonych.Nowe moliwoci w zakresie zakupw nowoczesnego wyposaenia dla Pastwowej Stray Poarnej otwieraj projekty z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko oraz uchwalona przez Sejm „ustawa modernizacyjna" na lata 2017-2020. Zawarte ju dwie umowy na dofinansowanie projektw: Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I oraz Zwikszenie skutecznoci prowadzenia dugotrwaych akcji ratowniczych o cznej wartoci ponad 343 min z oraz przewidywana umowa na realizacj projektu Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie drogowym - etap IV na kwot 200 min z pozwol na znaczce doposaenie jednostek systemu ratowniczo-ganiczego w samochody ratownictwa technicznego, samochody ratownicze do dziaa na szlakach kolejowych, trenaery do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych, pojazdy do ratownictwa wysokociowego, pompy do substancji chemicznych, agregaty prdotwrcze, symulatory i specjalistyczny sprzt techniczny.W ramach rzdowego programu modernizacji sub mundurowych na lata 2017-2020 zaplanowane zostay w Pastwowej Stray Poarnej 52 inwestycje budowlane polegajce na budowie, rozbudowie i modernizacji obiektw komend powiatowych i jednostek ratowniczo-ganiczych Pastwowej Stray Poarnej na czn kwot prawie 400 min z, zakup sprztu transportowego na czn kwot ponad 300 min z, wyposaenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy na blisko 123 min z. Na podwyki wynagrodze funkcjonariuszy i pracownikw cywilnych, ktre bd realizowane w dwch transzach - od 1 stycznia 2017 roku i od 1 stycznia 2019 roku przeznaczona zostaa kwota ponad 760 min z. W 2020 roku podwyki te wraz z nagrod roczn spowoduj wzrost wynagrodze o 13,6 % w stosunku do 2016 roku, tj. rednio o 609 z na jednego funkcjonariusza. Wynagrodzenia pracownikw cywilnych Pastwowej Stray Poarnej od 1 stycznia 2017 roku wzrosn rednio o 250 z na etat, a od 1 stycznia 2019 roku o kolejne 300 z. W 2017 roku na realizacj zada przewidzianych w programie modernizacyjnym wydatkowanych zostanie ponad 300 min z, a cznie w latach 2017-2020 kwota ta wyniesie 1 mld 723 min z. Przy sprawnym, uczciwym i gospodarnym wydatkowaniu rodkw finansowych w ramach wymienionych wyej projektw europejskich oraz ustawy modernizacyjnej w latach 2017-2020 moliwy bdzie zakup dla Pastwowej Stray Poarnej i jednostek OSP prawie tysica nowych samochodw straackich. Poowa z nich trafi do PSP, a poowa do OSP.W 2017 roku bdziemy kontynuowa wysiki na rzecz porzdkowania i usprawniania sfery ratownictwa i ochrony ludnoci. Znajd swj rzdowy i sejmowy fina trwajce ju prace nad projektem ustawy o ochronie ludnoci i obronie cywilnej. Wspczesne zagroenia cywilizacyjne powodowane przez czowieka oraz inne zagroenia, nie tylko ze strony si natury, czyni realizacj tego punktu programu Prawa i Sprawiedliwoci i rzdu Pani Premier Beaty Szydo zadaniem o szczeglnie wanym charakterze.Dzikuj Komendantowi Gwnemu Pastwowej Stray Poarnej, komendantom wojewdzkim, miejskim, powiatowym, komendantom szk poarniczych, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Pastwowej Stray Poarnej oraz druhnom druhom Ochotniczych Stray Poarnych za profesjonaln, uczciw i ofiarn prac sub na rzecz bezpieczestwa pastwa i obywateli. Wasze zawodowe wolontarystyczne zaangaowanie sprawia, e nikt w naszym kraju nie pozostaje bez ratunku i pomocy w sytuacjach zagroenia, ktre zdarzaj si niestety kadego dnia. W niebezpieczestwie i nieszczciu, ktre spotykaj wielu z nas zawsze mona na was liczy. Sprawni i ofiarni straacy, nowoczesny sprzt i dobrze zorganizowany system ratowniczo-ganiczy to podstawowe warunki skutecznoci w dziaaniach nioscych pomoc drugiemu czowiekowi. Trzeba nieustannie troszczy si o wszystkie te aspekty. Bdziemy to wsplnie czyni w 2017 roku i w latach nastpnych. Prosz o dalsz sumienn, cierpliw, ofiarn, odwan, ale i rozwan sub na rzecz spoeczestwa, abymy wszyscy mogli w naszej Ojczynie cieszy si niezmiennie bezpieczestwem i zdrowiem.Podpisano: Jarosaw Zieliski, Sekretarz Stanu


Warszawa, 8 lutego 2017 roku


-- BIP --
Gra edukacyjna - QuestCity


Młody Bohater


Wirtualny spacer


Mapa zagrożeń na drogach lubelszczyzny


Ankieta
Jak oceniasz pracę strażaków?
Bardzo dobrze
Dobrze
Pozytywnie
Źle

[wyniki | ankiety]
Kalendarz
Kwiecie
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2

Komenda Powiatowa Pastawowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim.
© 2006-2015 Wszelkie prawa zastrzeone

wykonano na wzorze jPORTAL 2