bip.gov.pl
RSS
A A A

Jednostka Ratowniczo-gaśnicza

Jednostka Ratowniczo - gasnicza  - Kontakt

Miejscowosc: Janów Lubeski
Ulica: Piłsudskiego 56
23-300 Janów Lubelski
Telefon: sekretariat - (015)872-43-40
Telefon: centrala -(015) 872-50-24
Fax: (015) 872-30-00
E-mail:
Adres www: www.straz-janowlub.pl
NIP: 862-144-09-81
REGON: 830-413-627

========================

Jednostka Ratowniczo - Gasnicza - Obsada

Stanowisko: Dowódca JRG
Imie Nazwisko: bryg. Krzysztof Kurasiewicz
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 226
pok.: 2

Stanowisko: Zastępca Dowódcy JRG
Imie Nazwisko: mł. bryg. Tadeusz Dziura
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 223
pok.: 3

========================

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza  realizuje zadania w zakresie spraw:

1) ratowniczych.
2) szkoleniowych

2. do zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:
1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych w zakresie jednostki ratowniczo gaśniczej;
6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
7) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego i ratowniczego;
8) prowadzenie ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu jrg;
9) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
10) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z wydziałem operacyjnym priorytetów w tym zakresie;
12) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
13) udział w aktualizacji;
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej.
14) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
15) planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń na potrzeby komendy powiatowej
i ksr-g na obszarze powiatu (miasta);
16) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
17) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków komendy powiatowej;
18) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego.Opublikował: Piotr Mak
Publikacja dnia: 18.08.2016
Podpisał: Piotr Mak
Dokument z dnia: 24.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 638