bip.gov.pl
RSS
A A A

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych - Kontakt

Miejscowosc: Janów Lubeski
Ulica: Piłsudskiego 58
23-300 Janów Lubelski
Telefon: sekretariat - (015)872-43-40
Telefon: centrala -(015) 872-50-24
Fax: (015) 872-30-00
E-mail: kadry@straz-janowlub.pl
Adres www: www.straz-janowlub.pl
NIP: 862-144-09-81
REGON: 830-413-627

========================

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych - Obsada

Stanowisko: Kierownik sekcji ds. Organizacyjno - kadrowych
Imie Nazwisko: st. kpt. Piotr Mak
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 213
pok.: 5

Stanowisko: Starszy specjalista ds. Ogólnych
Imie Nazwisko: Mariola Flis
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 204
pok.: 12

========================

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych realizuje zadania w zakresie spraw:

 1. kadrowych.
 2. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do zada┼ä Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych nale┼╝y w szczególno┼Ťci:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego,
 2. przygotowywanie zakresów czynno┼Ťci dla kieruj─ůcych komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej,
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotycz─ůcych s┼éu┼╝by i pracy w komendzie powiatowej,
 4. udzia┼é w opracowywaniu propozycji zmian struktur wewn─ůtrz organizacyjnych komendy powiatowej pod kontem analizowania stanu przyznanych etatów,
 5. prowadzenie spraw osobowych stra┼╝akow i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
 6. zlecenie w┼éa┼Ťciwym podmiotom zewn─Ötrznym obs┼éugi prawnej komendy,
 7. sporz─ůdzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej stra┼╝aków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 8. realizowanie zada┼ä z zakresu profilaktyki zdrowotnej stra┼╝aków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji stra┼╝aków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zada┼ä z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 10. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepis?w i zasad bezpiecze┼ästwa i higieny pracy,
 11. sporz─ůdzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze┼ästwa i higieny pracy zawieraj─ůcych propozycje przedsi─Öwzi─Ö─ç technicznych i organizacyjnych maj─ůcych na celu zapobieganie zagro┼╝eniom ┼╝ycia i zdrowia pracowników oraz popraw─Ö warunków pracy,
 12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycz─ůcych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze┼ä o takie choroby, a tak┼╝e przechowywanie wynikow bada┼ä i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ┼Ťrodowisku pracy,
 13. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotycz─ůcych zachowania wymaga┼ä ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z bada┼ä i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ┼Ťrodowisku pracy,
 14. ustalanie okoliczno┼Ťci i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikaj─ůcych z badania przyczyn i okoliczno┼Ťci tych wypadków oraz zachorowa┼ä na choroby zawodowe, a tak┼╝e kontrola realizacji tych wniosków,
 15. wspó┼épraca z w┼éa┼Ťciwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególno┼Ťci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole┼ä w dziedzinie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy oraz zapewnienia w┼éa┼Ťciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 16. uczestniczenie w pracach, powo┼éanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpiecze┼ästwa i higieny pracy oraz w innych zak┼éadowych komisjach zajmuj─ůcych si─Ö problematyk─ů bezpiecze┼ästwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Do zada┼ä samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjnych nale┼╝y w szczegolno┼Ťci:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarz─ůdze┼ä, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
 4. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw zwi─ůzanych z archiwizacj─ů dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udost─Öpniania dokumentów i brakowania dokumentów,
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
 6. ewidencjonowanie piecz─Öci i stempli w komendzie powiatowej,
 7. organizowanie wspó┼épracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpo┼╝arowej,
 8. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wnioskow z zakresu działania komendy powiatowej,
 9. opracowywanie propozycji zmian struktur wewn─ůtrz organizacyjnych komendy powiatowej,
 10. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewn─Ötrznej stanowisk organizacyjnych i wydzia┼éu komendy powiatowej i jednostki ratowniczo  ga┼Ťniczej,
 11. realizowanie zada┼ä z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,
 12. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.
 13. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
 14. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 15. opracowywanie i ewidencjonowanie zarz─ůdze┼ä, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
 16. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw zwi─ůzanych z archiwizacj─ů dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udost─Öpniania dokumentów i brakowania dokumentów,
 17. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
 18. ewidencjonowanie piecz─Öci i stempli w komendzie powiatowej,
 19. organizowanie wspó┼épracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpo┼╝arowej,
 20. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu dzia┼éania komendy powiatowej,
 21. opracowywanie propozycji zmian struktur wewn─ůtrz organizacyjnych komendy powiatowej,
 22. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewn─Ötrznej stanowisk organizacyjnych i wydzia┼éu komendy powiatowej i jednostki ratowniczo  ga┼Ťniczej,
 23. realizowanie zada┼ä z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,
 24. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.


Opublikował: Piotr Mak
Publikacja dnia: 24.03.2016
Podpisał: Piotr Mak
Dokument z dnia: 24.03.2016
Dokument ogl─ůdany razy: 2 979