bip.gov.pl
RSS
A A A

Wydział operacyjny

Wydział operacyjny - Kontakt

Miejscowosc: Janów Lubeski
Ulica: Piłsudskiego 58
23-300 Janów Lubelski
Telefon: sekretariat - (015)872-43-40
Telefon: centrala -(015) 872-50-24
Fax: (015) 872-30-00
E-mail: operacyjna@straz-janowlub.pl
Adres www: www.straz-janowlub.pl
NIP: 862-144-09-81
REGON: 830-413-627

============================

Wydział operacyjny - Obsada

Stanowisko: Naczelnik wydziału
Imie Nazwisko: byg. Józef Kusy
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 240
pok.: 7

Stanowisko: dyżurny operacyjny
Imie Nazwisko: asp. Wiktor Albiniak
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 220
pok.: PSK

Stanowisko: dyżurny operacyjny
Imie Nazwisko: mł. bryg. Bogdan Welman
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 220
pok.: PSK

Stanowisko: dyżurny operacyjny
Imie Nazwisko: st. kpt. Powęzka Mirosław
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 220
pok.: PSK

Stanowisko: dyżurny operacyjny
Imie Nazwisko: mł. kpt. Marcin Zdybel
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 220
pok.: PSK

Stanowisko: technik
Imie Nazwisko: ogn. Łukasik Ewa
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 220
pok.: PSK

=======================

Wydział operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:

 1. operacyjnych.
 2. łączności.
 3. spraw obronnych.
 4. ochrony informacji niejawnych.

Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością akcji ratowniczych,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczych  gaśniczych,
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające wsp?łpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 9. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
 10. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,
 11. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej irg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 12. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 13. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g,
 14. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania,
 15. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczeg?lnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 16. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 17. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowanie i dysponowanie w obszary chronione,
 18. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 19. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań w zakresie ochrony ludności,
 20. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,
 21. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej,
 22. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności,
 23. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,
 24. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 25. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,
 26. koordynowanie realizacji zadań obronnych,
 27. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego ,Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych&rdquo,,
 28. prowadzenie kancelarii tajnej,
 29. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
 30. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
 31. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 32. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.


Opublikował: Piotr Mak
Publikacja dnia: 24.03.2016
Podpisał: Piotr Mak
Dokument z dnia: 24.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 967