bip.gov.pl
RSS
A A A

Zakres działania i kompetencje

Do zadań Komendanta Powiatowego PSP należy:

 1. kierowanie Komendą Powiatową PSP,
 2. organizowanie jednostek ratowniczo - gaśniczych,
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (KSRG),
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 5. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 6. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 8. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 9. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 10. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 11. wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 12. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 13. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 14. współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz przygotowywania do działań ratowniczych, Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze, które obejmują w szczegulności:

 1. kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 2. rozpoznawianie zagrożeń innycch niż przeciwpożarowe,

Czynności kontrolno-rozpoznawcze moga być porwadzone także: na polecenie sądu, prokuratora lub NIK oraz na zlecenie osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych.

Osoba uprawniona przez Komendanta Powiatowego do czynności kontrolno-rozpoznawczych ma prawo:

 1. wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, z wyłączeniem części mieszkalnej,
 2. żądania wyjaśnień w sprawach związanych z ujawnionymi nieprawidłowościami.

Komendant Powiatowy PSP w razie stwierdzenia naruszenia przepisów ppoż uprawinony jest w drodze decyzji admninistracyjnej do:

 1. nakaznia usunięcia stwierdzonych uchybień w stwierdzonym terminie,
 2. wstrzymania robót, zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia moga powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Na podstaiwe art. 108 KPA decyzji w sprawach o których jest mowa w pkt 2 Komendant Powiatowy może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

Komendant Powiatowy PSP przynajmniej raz na rok składa informację radzie powiatu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu.Opublikował: Grzegorz Pazdrak
Publikacja dnia: 15.10.2012
Podpisał: Grzegorz Pazdrak
Dokument z dnia: 01.10.2012
Dokument oglądany razy: 4 286