bip.gov.pl
RSS
A A A

Remont ┼éazienek w budynku Jednostki Ratowniczo - Ga┼Ťniczej w Janowie Lubelskim

Podlegaj─ůcy Ustawie, zako┼äczony, rozstrzygni─Öty

OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
z dnia 8 czerwca 2016 roku

na


„ Remont ┼éazienek w budynku Jednostki Ratowniczo - Ga┼Ťniczej
w Janowie Lubelskim „


Nazwa i adres zamawiaj─ůcego:
Komenda Powiatowa Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Janowie Lubelskim, ul. Pi┼ésudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie,
tel. (015) 8724 340,
fax (015) 8721 182,
e-mail: kp_janowluelski@straz.lublin.pl,1. Okre┼Ťlenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o warto┼Ťci poni┼╝ej kwot okre┼Ťlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych

2. Strona internetowa na której zamieszczona jest specyfikacja:
www.straz-janowlub.pl

3. Okre┼Ťlenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia s─ů roboty polegaj─ůce na :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu dwóch ┼éazienek w budynku Jednostki Ratowniczo-Ga┼Ťniczej PSP w Janowie Lubelskim

Oznaczenie wg Wspólnego S┼éownika Zamówie┼ä:
Kody Wspólnego S┼éownika Zamówie┼ä:
Kod CPV 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiaj─ůcy nie przewiduje sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych.
4. Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania oferty wariantowej:
Zamawiaj─ůcy nie przewiduje sk┼éadania ofert wariantowych

5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30 pa┼║dziernika 2016 r.

7. Opis warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
W post─Öpowaniu wezm─ů udzia┼é Wykonawcy, którzy z┼éo┼╝─ů ofert─Ö zgodn─ů z ustaw─ů z dnia 29 stycznia 2004 r. „ Prawo zamówie┼ä publicznych” oraz ze SIWZ, a w szczególno┼Ťci z┼éo┼╝─ů nast─Öpuj─ůce dokumenty i za┼é─ůczniki:


A. Na ofert─Ö sk┼éadaj─ů si─Ö nast─Öpuj─ůce dokumenty i za┼é─ůczniki:

1) Formularz ofertowy - wype┼éniony i podpisany przez wykonawc─Ö - za┼é─ůcznik nr 2
2) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiaj─ůcym - za┼é─ůcznik nr 3
3) O┼Ťwiadczenie o spe┼énieniu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówie┼ä publicznych - za┼é─ůcznik nr 4
4) O┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post─Öpowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówie┼ä publicznych – za┼é─ůcznik nr 5
5) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi─Öciu lat licz─ůc od dnia z┼éo┼╝enia oferty, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy – w tym okresie – za┼é─ůcznik nr 6
6) Wzór umowy - parafowany przez Wykonawc─Ö – za┼é─ůcznik nr 7

B. W celu potwierdzenia, ┼╝e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie┼ä publicznych z udzia┼éu w post─Öpowaniu o zamówienie publiczne wykonawca sk┼éada nast─Öpuj─ůce o┼Ťwiadczenia i dokumenty:

1. aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert,
2. aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatków, lub za┼Ťwiadczenia, ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
3. aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego oddzia┼éu Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenia zdrowotne i spo┼éeczne, lub potwierdzenia, ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert,
4. aktualn─ů informacj─Ö z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert,
5. aktualn─ů informacj─Ö z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert.

C. W celu potwierdzenia, ┼╝e wykonawca posiada niezb─Ödn─ů wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie oraz dysponuje potencja┼éem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w post─Öpowaniu o zamówienie publiczne sk┼éada nast─Öpuj─ůce dokumenty:

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezb─Ödnym do oceny spe┼éniania warunku wiedzy i do┼Ťwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi─Öciu lat licz─ůc od dnia z┼éo┼╝enia oferty, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto┼Ťci, daty i miejsca wykonania oraz za┼é─ůczeniem dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid┼éowo uko┼äczone – za┼é─ůcznik nr 6 do SIWZ.

D. W celu potwierdzenia spe┼énienia warunków okre┼Ťlonych w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, i┼╝ wykonawca znajduje si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia w post─Öpowaniu o zamówienie publiczne sk┼éada nast─Öpuj─ůce dokumenty:

Op┼éacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na kwot─Ö nie mniejsz─ů jak kwota wynagrodzenia okre┼Ťlona w ofercie tego Wykonawcy.

E. Dokumenty wymagane w przypadku sk┼éadania oferty wspólnej:

1. Wykonawcy mog─ů wspólnie ubiega─ç si─Ö o udzielenie zamówienia; w takim przypadku dla ustanowionego pe┼énomocnika do oferty nale┼╝y za┼é─ůczy─ç pe┼énomocnictwo do reprezentowania w post─Öpowaniu lub do reprezentowania w post─Öpowaniu i zawarcia umowy.
2. Oferta winna zawiera─ç o┼Ťwiadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla ka┼╝dego partnera z osobna, pozosta┼ée dokumenty sk┼éadane s─ů wspólnie.

F. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu
o zamówienie publiczne sk┼éada nast─Öpuj─ůce dokumenty:

Je┼╝eli wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wy┼╝ej sk┼éada dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůce odpowiednio, ┼╝e:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, op┼éat, sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne i zdrowotne albo ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si─Ö o zamówienie.
4) w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówie┼ä publicznych - za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego organu s─ůdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz─ů.

8. Informacje na temat wadium:
Zamawiaj─ůcy nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena
90 %
Gwarancja
10 %

10. Miejsce i termin składania ofert :
Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim ul. Pi┼ésudskiego 58 pokój nr 3
Termin składania ofert 23 czerwca 2016 roku do godz.1200

11. Termin zwi─ůzania ofert─ů:
30 dni od upływu terminu do składania ofert

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
Zamawiaj─ůcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której zamieszczone b─Öd─ů dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiaj─ůcy nie przewiduje dynamicznego sytemu zakupów.

14. Informacja o przewidywalnym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej na której prowadzona b─Ödzie aukcja elektroniczna:

Zamawiaj─ůcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe┼éniaj─ůcych o których jest mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4:

Zamawiaj─ůcy nie przewiduje zamówie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych.


Og┼éoszenie o przetargu zosta┼éo przekazane w dniu 8 czerwca 2016r do Biuletynu Zamówie┼ä Publicznych jak równie┼╝ zosta┼éo zamieszczone stronie internetowej www.straz-janowlub.pl oraz na tablicy og┼éosze┼ä Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Za┼é─ůczniki:

Tre┼Ť─ç og┼éoszenie o zamówieniu publicznym (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

Za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenia:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.06.2016 15:55)
  2. Informacja dot. odst─ůpienia od czynno┼Ťci podpisania umowy (04.07.2016 18:55)
  3. Informacja dotycz─ůca podpisania umowy (20.07.2016 23:55)
Opublikował: Grzegorz Pazdrak
Publikacja dnia: 08.06.2016 15:37
Dokument ogl─ůdany razy: 1241
Podlega Ustawie