bip.gov.pl
RSS
A A A

Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Ga┼Ťniczej w Janowie Lubelskim

Podlegaj─ůcy Ustawie, zako┼äczony, rozstrzygni─Öty

OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
z dnia 21 marca 2016 roku
na
„ Przebudow─Ö i rozbudow─Ö Jednostki Ratowniczo - Ga┼Ťniczej
w Janowie Lubelskim „


Nazwa i adres zamawiaj─ůcego:
Komenda Powiatowa Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Janowie Lubelskim, ul. Pi┼ésudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie,
tel. (015) 8724 340,
fax (015) 8721 182,
e-mail: kppsp-jl-sekretariat@o2.pl ,1. Okre┼Ťlenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o warto┼Ťci poni┼╝ej kwot okre┼Ťlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych

2. Strona internetowa na której zamieszczona jest specyfikacja:
www.straz-janowlub.pl

3. Okre┼Ťlenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia s─ů roboty polegaj─ůce na :
1. Przebudowie oraz rozbudowie sieci zewn─Ötrznej oraz wewn─Ötrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku przy ulicy Pi┼ésudskiego 56 (w ramach zadania ma zosta─ç wymieniona wewn─Ötrzna instalacja kanalizacyjna budynku jak równie┼╝ ma zosta─ç wymieniona i rozbudowana o dwa dodatkowe punkty siec kanalizacji zewn─Ötrznej);
2. Rozbudowie instalacji CO w pomieszczeniach gara┼╝owo-magazynowych (w ramach zadania ma zosta─ç przeci─ůgni─Öta ziemi─ů instalacja CO z budynku przy ulicy Pi┼ésudskiego 56 do pomieszczenia gara┼╝owo-magazynowego znajduj─ůcego si─Ö za budynkiem);
3. Przebudowie i rozbudowie placu manewrowego wraz z parkingami dla samochodów osobowych (w ramach tego zadania ma zosta─ç zdj─Öta stara nawierzchnia z asfaltu, wykonana nowa podbudowa oraz u┼éo┼╝ona nowa nawierzchnia z kostki brukowej).

Oznaczenie wg Wspólnego S┼éownika Zamówie┼ä: Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów stra┼╝y po┼╝arnej.
Kod CPV 45233140-2 – Roboty drogowe
Kod CPV 45232460-4 – Roboty sanitarne

Zamawiaj─ůcy nie przewiduje sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych.
4. Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania oferty wariantowej:
Zamawiaj─ůcy nie przewiduje sk┼éadania ofert wariantowych

5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: rozpocz─Öcie prac: 1 czerwca 2016 roku, zako┼äczenie prac: do dnia 31 pa┼║dziernika 2016 r.

7. Opis warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
W post─Öpowaniu wezm─ů udzia┼é Wykonawcy, którzy z┼éo┼╝─ů ofert─Ö zgodn─ů z ustaw─ů z dnia 29 stycznia 2004 r. „ Prawo zamówie┼ä publicznych” oraz ze SIWZ, a w szczególno┼Ťci z┼éo┼╝─ů nast─Öpuj─ůce dokumenty i za┼é─ůczniki:

A. Dokumenty wymagane: Na ofert─Ö sk┼éadaj─ů si─Ö nast─Öpuj─ůce dokumenty i za┼é─ůczniki:
1) Formularz ofertowy - wype┼éniony i podpisany przez wykonawc─Ö - za┼é─ůcznik nr 2
2) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiaj─ůcym - za┼é─ůcznik nr 3
3) O┼Ťwiadczenie o spe┼énieniu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówie┼ä publicznych - za┼é─ůcznik nr 4
4) O┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post─Öpowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówie┼ä publicznych – za┼é─ůcznik nr 5
5) Wzór umowy - parafowany przez Wykonawc─Ö – za┼é─ůcznik nr 8

B. W celu potwierdzenia, ┼╝e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie┼ä publicznych z udzia┼éu w post─Öpowaniu o zamówienie publiczne wykonawca sk┼éada nast─Öpuj─ůce o┼Ťwiadczenia i dokumenty:

1. Aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert,
2. Aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatków, lub za┼Ťwiadczenia, ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
3. Aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego oddzia┼éu Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego potwierdzaj─ůcego, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenia zdrowotne i spo┼éeczne, lub potwierdzenia, ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawionego nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert,
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert,
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert,
6. Dokumenty potwierdzaj─ůce posiadanie uprawnie┼ä/pe┼énomocnictw osób podpisuj─ůcych ofert─Ö, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

C. W celu potwierdzenia, ┼╝e wykonawca posiada niezb─Ödn─ů wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie oraz dysponuje potencja┼éem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w post─Öpowaniu o zamówienie publiczne sk┼éada nast─Öpuj─ůce dokumenty:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezb─Ödnym do wykazania spe┼éniania warunku wiedzy i do┼Ťwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi─Öciu lat licz─ůc od dnia z┼éo┼╝enia oferty, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto┼Ťci, daty i miejsca wykonania oraz za┼é─ůczeniem dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid┼éowo uko┼äczone – za┼é─ůcznik nr 6.
2. O┼Ťwiadczenie, ┼╝e osoby/osoba, która b─Ödzie uczestniczy─ç w wykonywaniu zamówienia, w funkcji kierownika robót, posiadaj─ů wymagane uprawnienia, je┼╝eli ustawy nak┼éadaj─ů obowi─ůzek posiadania takich uprawnie┼ä – za┼é─ůcznik nr 7. Do o┼Ťwiadczenia nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dokumenty potwierdzaj─ůce posiadanie odpowiednich uprawnie┼ä oraz przynale┼╝no┼Ť─ç do w┼éa┼Ťciwej izby samorz─ůdu zawodowego.

D. W celu potwierdzenia spe┼énienia warunków okre┼Ťlonych w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, i┼╝ wykonawca znajduje si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia w post─Öpowaniu o zamówienie publiczne sk┼éada nast─Öpuj─ůce dokumenty:
Op┼éacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na kwot─Ö nie mniejsz─ů jak kwota wynagrodzenia okre┼Ťlona w ofercie tego Wykonawcy.

E. Dokumenty wymagane w przypadku sk┼éadania oferty wspólnej:

1. Wykonawcy mog─ů wspólnie ubiega─ç si─Ö o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pe┼énomocnika do oferty nale┼╝y za┼é─ůczy─ç pe┼énomocnictwo do reprezentowania w post─Öpowaniu lub do reprezentowania w post─Öpowaniu i zawarcia umowy.
2. Oferta winna zawiera─ç o┼Ťwiadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla ka┼╝dego partnera z osobna, pozosta┼ée dokumenty sk┼éadane s─ů wspólnie.
F. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu
o zamówienie publiczne sk┼éada nast─Öpuj─ůce dokumenty:
Je┼╝eli wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wy┼╝ej sk┼éada dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůce odpowiednio, ┼╝e: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, op┼éat, sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne i zdrowotne albo ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si─Ö o zamówienie.
4) w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówie┼ä publicznych - za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego organu s─ůdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz─ů.

8. Informacje na temat wadium:
Zamawiaj─ůcy wymaga wniesienia wadium w wysoko┼Ťci 8 000,00 z┼é (osiem tysi─Öcy z┼éotych ).

9. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
Cena 90 %
Gwarancja 10 %

10. Miejsce i termin składania ofert :
Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim ul. Pi┼ésudskiego 58 pokój nr 3
Termin składania ofert 11 kwietnia 2016 roku do godz.12.00

11. Termin zwi─ůzania ofert─ů:
30 dni od upływu terminu do składania ofert

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
Zamawiaj─ůcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której zamieszczone b─Öd─ů dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiaj─ůcy nie przewiduje dynamicznego sytemu zakupów.

14. Informacja o przewidywalnym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej na której prowadzona b─Ödzie aukcja elektroniczna:

Zamawiaj─ůcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe┼éniaj─ůcych o których jest mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4:

Zamawiaj─ůcy nie przewiduje zamówie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych.


Og┼éoszenie o przetargu zosta┼éo przekazane w dniu 21 marca 2016r do Biuletynu Zamówie┼ä Publicznych jak równie┼╝ zosta┼éo zamieszczone stronie internetowej www.straz-janowlub.pl oraz na tablicy og┼éosze┼ä Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Za┼é─ůczniki:

Tre┼Ť─ç og┼éoszenie o zamówieniu publicznym (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)

Za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ (zip) (uwaga archiwum ok. 70 MB)

Ogłoszenia:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.04.2016 15:34)
  2. Informacje o podpisaniu umowy z wykonawc─ů (04.05.2016 11:03)
Opublikował: Grzegorz Pazdrak
Publikacja dnia: 21.03.2016 20:07
Dokument ogl─ůdany razy: 2059
Podlega Ustawie