ZAPYTANIE OFERTOWE na „Dostawę manekina szkoleniowego osoby dorosłej z modułem umożliwiającym kontrolę i dokumentowanie przebiegu ćwiczeń resuscytacyjnych”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Janów lubelski, dnia 24 lipca 2017r.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Janowie Lubelskim

Znak sprawy: PT.2370.7.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE


na „Dostawę manekina szkoleniowego osoby dorosłej z modułem umożliwiającym kontrolę i dokumentowanie przebiegu ćwiczeń resuscytacyjnych”

I. Nazwa i adres zamawiającego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski
tel. 15 8724 340 fax. 15 8721 182 email: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl

Określenie trybu: Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 ptk. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na wartość zamówienia oszacowana poniżej 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa torsu manekina szkoleniowego osoby dorosłej do nauki zabiegów resuscytacyjnych z modułem umożliwiającym kontrolę wizualizację i dokumentowanie przebiegu ćwiczeń resuscytacyjnych..

Specyfikacja zamówienia:
1. Dostarczony manekin do ćwiczeń musi być fabrycznie nowy.
2. Dostarczony manekin do ćwiczeń objęty musi być gwarancją minimum 24 miesiące od daty dostawy.
3. Dostarczony manekin do ćwiczeń musi przedstawiać realistyczną fizjonomię i anatomię przeciętnej dorosłej osoby, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
4. Manekin musi posiadać punkty orientacyjne tj., mostek, wyrostek mieczykowaty oraz pępek.
5. Manekin musi posiadać płynną regulację sztywności klatki piersiowej.
6. Manekin musi posiadać realistyczne rysy twarzy.
7. Drogi oddechowe w manekinie muszą się udrażniać tylko w wyniku prawidłowego ułożenia głowy.
8. Manekin musi być przystosowany do prowadzenia defibrylacji AED defibrylatorem szkoleniowym oraz prawidłowego naklejania elektrod do defibrylacji


9. Manekin musi posiadać zestaw wskaźników dostarczających informacje zwrotne o objętości wdmuchiwanego powietrza, głębokości uciśnięć klatki piersiowej oraz ostrzegać za pomocą symboli na wyświetlaczu o nieprawidłowym ułożeniu rąk podczas uciskania klatki piersiowej oraz wdmuchnięciu powietrza do żołądka.
10. Manekin musi posiadać „moduł zarządzania” polegający np. na centralnym interfejsie gromadzonym wszystkie dane i informacje takie jak min: głębokość ucisku klatki piersiowej, poprawność ułożenia rąk, objętość oddechu i wdmuchnięcia powietrza do żołądka.
11. Oprogramowanie modułu zarządzania musi być w języku polskim.
12. „Moduł zarządzania” musi posiadać możliwość bezprzewodowego łączenia się z komputerem PC lub innym urządzeniem za pomocą Wireless w celu odczytu, wizualizacji oraz archiwizacji danych dotyczących parametrów resuscytacji zgromadzonych w „module zarządzania”.
13. „Moduł zarządzania” musi umożliwić tworzenie „kart” parametrów resuscytacji osób ćwiczących, które będzie można zarchiwizować oraz wydrukować na komputerze PC
14. Manekin musi posiadać moduł samodzielnego treningu aby zapewniać możliwość treningu bez udziału instruktora.
15. Manekin powinien posiadać możliwość symulacji tętna ( minimum za pomocą ręcznej pompki)
16. Manekin musi umożliwiać wykonanie uciskania klatki piersiowej (opór przy uciskaniu).
17. Manekin musi posiadać funkcję unoszenia się klatki piersiowej podczas wdmuchiwania powietrza do dróg oddechowych podczas ćwiczeń.
18. Dostawca zapewni w dniu dostawy w siedzibie zamawiającego szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji manekina dla minimum 10 strażaków.
19. Zestaw musi zawierać:
• manekin torsu osoby dorosłej o parametrach minimalnych wskazanych powyżej.
• Torbę transportową warz z matą treningową
• Minimum 5 masek części twarzowych
• Min. 100 worków,


I. Termin wykonania zamówienia: 10 września 2017 rok
II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

III. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Oferty mogą składać wszyscy dostawcy .
2. Oferta musi zawierać:
1. Formularz ofertowy dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim (załącznik Nr 1).
2. Dokumentację, kartę katalogową lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryteriów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zatwierdzony wzór umowy na dostawę manekina szkoleniowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

IV. Zamawiający oczekuje od oferenta udzielenia gwarancji i rękojmi na dostarczonego manekina szkoleniowego na okres minimum 24 miesięcy.

V. Kryteria wyboru oferty.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą łączną cenę brutto za manekina szkoleniowego „FANTOM” spełniającego kryteria opinane w specyfikacji zamówienia.

VI. Termin złożenia oferty.

Kompletną ofertę prosimy przesłać pocztą, faxem, emailem (skan) lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim do dnia 25 sierpnia 2017 roku do godziny 15 00 . Oferty wysłane pocztą, faxem lub e-mailem muszą dotrzeć do Zamawiającego przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

Treść zapytania ofertowego (doc)

Treść zapytania ofertowego (pdf)

Opublikował: Grzegorz Pazdrak
Publikacja dnia: 17.08.2017
Dokument oglądany razy: 550
Nie podlega Ustawie
19.04.2019 // straz-janowlub.pl/bip